Oferta programowa »

Informacje ogólne

Programy nauczania proponowane w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM zostały opracowane w odniesieniu do systemu poziomów zaawansowania przyjętego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  (http://www.certyfikatpolski.pl). System ten został sformułowany w odniesieniu do zasad opisu poziomu biegłości językowej znajdujących się w dokumencie programowym Rady Europy pt. „Europejski system opisu kształcenia językowego” (Common European Framework of Reference for Languages) i wyróżnia sześć poziomów nauczania języka polskiego jako obcego.

 

1.Poziom wstępny (A 1)

2.Poziom elementarny (A 2)

3.Poziom podstawowy (B 1)

4.Poziom średni ogólny (B 2)

5.Poziom efektywnej biegłości językowej (C 1)

6.Poziom zaawansowany (C 2)

 

Wszyscy studenci otrzymują sylabusy, w których są podane takie informacje, jak: poziom kursu, liczba punktów ECTS, program, proponowane podręczniki i słowniki oraz system oceniania i warunki zaliczenia kursu.

 

Warunki przyjęcia na kurs

 

 Osoba może być przyjęta na kurs języka polskiego, jeżeli:

 a) posiada wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 b) wykazuje się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia,

 c) posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

Kwalifikacja do grup

 

Na początku kursu przeprowadzany jest test diagnostyczny mający na celu określenie stopnia znajomości języka polskiego każdego z uczestników. Na podstawie wyniku tego testu studenci są kwalifikowani do odpowiednich grup. Zajęcia odbywają się w grupach do 15 osób.

 

Metody nauczania

 

W nauczaniu dominuje podejście komunikacyjne. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do nauczania gramatyki. Ze względu na to, że język polski jest językiem fleksyjnym, efektywne komunikowanie się w nim nie jest możliwe bez dobrej znajomości gramatyki.

 

Czas trwania kursów

 

Kursy odbywają się w trybie semestralnym lub rocznym. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni. Godzina akademicka trwa 45 minut.

 

Zaświadczenia

 

Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie na określonym poziomie wraz z liczbą odbytych godzin, liczbą punktów ECTS oraz wynikiem określonym opisowo (bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym i niedostatecznym).

 

Egzaminy certyfikatowe

 

Studium współpracuje z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w zakresie przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C1. Szczegółowe informacje na stronie www.certyfikatpolski.edu.pl

 

Punkty kredytowe ECTS

 

Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje punkty ECTS. 15 godzin akademickich równa się jednemu punktowi kredytowemu.

 

Opłaty

 

Wpłat na kursy należy dokonywać na konto Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM:

 

Nazwa konta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Numer konta: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903   

Bank: Bank Zachodni WBK SA VI O/Poznań

Adres banku: plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Tytuł wpłaty: kurs języka polskiego (imię i nazwisko studenta)

BIC (SWIFT): WBKPPLPP

 

Dowód wpłaty prosimy okazać w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisamii obcokrajowcy posiadający udokumentowane pochodzenie polskie są uprawnieni do 30% zniżki w opłatach za kurs języka polskiego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.