Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przeznaczone są w szczególności dla absolwentów studiów filologicznych. Przygotowują do pracy stacjonarnej i zdalnej w kraju lub za granicą. Umożliwiają poznanie najnowszych koncepcji współczesnej glottodydaktyki polonistycznej oraz technik nauczania i form realizacji zajęć warsztatowych uwrażliwiających na różnorodność kulturową.

 

Oferujemy szkolenie z zakresu metodyki nauczania prowadzonego online w oparciu o autorski program i materiały, z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania zdalnego i nowoczesnych technologii. Studia trwają 2 semestry i obejmują zajęcia o charakterze metodycznym, lingwistycznym i kulturowym. Zajęcia odbywają się w weekendy i prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych. Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są praktyki zawodowe, prowadzone pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału.